krok-po-kroku-new-big

 

Dlaczego upadłość konsumencka?
Upadłość konsumencka pozwala osobom, które popadły w kłopoty finansowe bez swojej winy, oddłużyć się. Przygotowaliśmy test, który pozwoli Ci sprawdzić czy możesz skorzystać z upadłości konsumenckiej. Jeżeli będziesz w toku konsumenckiego postępowania upadłościowego rzetelnie i uczciwie spełniać obowiązki, możesz uzyskać zwolnienie z tych długów, których nie jesteś w stanie spłacić.

Jak przebiega konsumenckie postępowanie upadłościowe?
Postępowanie inicjuje dłużnik przez złożenie do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości. Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 30,00-zł. Wniosek o ogłoszenie konsumenckiej upadłości musi zawierać ściśle określone elementy. Przygotowaliśmy kreator wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, który pomoże Ci spełnić wszystkie wymagania formalne.

Jeśli sąd uzna, że kłopoty finansowe nie powstały z Twojej winy, ogłosi Twoją upadłość.

Z chwilą ogłoszenia upadłości Twój majątek staje się tzw. „masą upadłości”. Do masy upadłości wchodzi cały Twój majątek (także majątek wspólny) m.in. mieszkanie oraz wynagrodzenie za pracę (w części niepodlegającej zajęciu), a także samochód, sprzęt AGD/RTV.
Z chwilą ogłoszenia upadłości wszystkie Twoje długi stają się natychmiastowo płatne (np. wszystkie raty kredytu). Z chwilą ogłoszenia upadłości prowadzone postępowania sądowe i egzekucyjne zostaną wstrzymane.

Sąd ogłaszając upadłość konsumencką wyznacza syndyka, który zarządza masą upadłości.

Syndyk przeprowadza likwidację (sprzedaż) masy upadłości. Pamiętaj, że jeśli jesteś właścicielem mieszkania, syndyk będzie musiał je sprzedać.

Syndyk ustala również listę wierzytelności. Po sprzedaży majątku, syndyk z uzyskanej ceny spłaca Twoich wierzycieli.

Po sprzedaży majątku sąd ustala plan spłaty, który określa jaką część niespłaconych przez syndyka długów będziesz musiał(a) uregulować. Spłaty będą dokonywane w okresie do 3 lat.

Sąd w planie spłaty określi również z jakiej części długów zostaniesz zwolniony. Pamiętaj, że oddłużenie następuje dopiero po wykonaniu przez Ciebie planu spłaty. Nie skorzystasz z oddłużenia jeżeli nie będziesz współpracował z syndykiem lub nie będziesz wypełniał obowiązków w ramach postępowania upadłościowego.
W wyjątkowych sytuacjach oddłużenie może nastąpić bez wykonywania planu spłaty (np. gdy ze względu na chorobę lub trudną sytuację osobistą nie masz żadnych możliwości spłat).
Możesz uniknąć likwidacji (sprzedaży) Twojego majątku jeżeli po ogłoszeniu upadłości złożysz wniosek o zawarcie z wierzycielami układu. Na zawarcie układu musi jednak wyrazić zgodę większość wierzycieli.